అద్వితీయుడా Adviteeyuda Song Lyrics in Telugu

Adviteeyuda Song Lyrics in Telugu

Adviteeyuda Song Lyrics in Telugu మదిలోన నీరూపం – నీనిత్యసంకల్పంప్రతిఫలింప జేయునే ఎన్నడూకలనైనతలంచలేదే నీలో ఈసౌభాగ్యమువర్ణించలేనుస్వామీ – నీ గొప్పకార్యాలనునీ సాటి లేరు ఇలలో – అద్వితీయుడా ప్రతీగెలుపుబాటలోన చైతన్యస్పూర్తినీవై – నడిపించుచున్ననేర్పరీఅలుపెరుగనిపోరాటాలే – ఊహించని ఉప్పెనలైననునిలువనీయ్యని వేళలోహృదయాన కొలువైయున్న ఇశ్రాయేలుదైవమాజయమిచ్చి నడిపించితివే నీఖ్యాతికైతడికన్నులనే తుడిచిననేస్తం – ఇలలోనీవే కదా! యేసయ్యా నిరంతరం నీసన్నిధిలో – నీఅడుగుజాడలలోనే సంకల్పదీక్షతో సాగెదానీతోసహజీవనమే ఆధ్యాత్మికపరవశమై ఆశయాలదిగా నడిపెనేనీనిత్య ఆదరణేఅన్నిటిలో నెమ్మదినిచ్చినా భారమంతాతీర్చి నాసేద తీర్చితివినీఆత్మతో ముద్రించితివి నీకొరకు సాక్షిగా! … Read more

అతి పరిశుద్ధుడా స్తుతి నైవేద్యం Athi Parishudhuda Song Lyrics in Telugu

Athi Parishudhuda Song Lyrics in Telugu

Athi Parishudhuda Song Lyrics in Telugu: In the realm of Christian music, there are certain songs that resonate deeply with believers, touching their souls and reaffirming their faith. “Athi Parishudhuda” is one such masterpiece that has captivated the hearts of listeners. Sung by the talented Ps. Hosanna Ministries, this song is a powerful expression of … Read more

అపరాధిని యేసయ్య కృప చూపి Aparadhini Yesayya Song Lyrics in Telugu

Aparadhini Yesayya Song Lyrics in Telugu

Aparadhini Yesayya Song Lyrics in Telugu: “Aparadhini Yesayya” is one such timeless masterpiece that continues to captivate listeners. Written by the esteemed Siripurapu Krupanandam and set to music by the talented Pranam Kamalakar, this old trending Christian song holds a special place in the hearts of worshippers, resonating with its profound lyrics and soul-stirring melody. … Read more

బహు సౌందర్య సీయోనులో Bahu Soundarya Siyonulo Song Lyrics in Telugu

Bahu Soundarya Siyonulo Song Lyrics in Telugu

Bahu Soundarya Siyonulo Song Lyrics in Telugu: “Bahu Soundarya Siyonulo” is a mesmerizing composition that continues to captivate listeners with its profound lyrics and enchanting melody. Sung by the talented Ps. Hosanna Abraham, this latest Christian Jesus song of 2023 showcases the splendor of the Almighty. With heartfelt lyrics penned by Ps. Hosanna Abraham and … Read more

నీ పిలుపు Nee Pilupu Valana Nenu Song Lyrics in Telugu

Nee Pilupu Valana Nenu Song Lyrics in Telugu

Nee Pilupu Valana Nenu Song Lyrics in Telugu: The song “Nee Pilupu Valana Nenu” is a melodious composition performed by Ps. Benny Joshua. It serves as a contemporary Christian hymn that celebrates the teachings and life of Jesus Christ. This uplifting track was released in 2023, making it one of the latest additions to the … Read more