అపరాధిని యేసయ్య కృప చూపి Aparadhini Yesayya Song Lyrics in Telugu

Aparadhini Yesayya Song Lyrics in Telugu: “Aparadhini Yesayya” is one such timeless masterpiece that continues to captivate listeners. Written by the esteemed Siripurapu Krupanandam and set to music by the talented Pranam Kamalakar, this old trending Christian song holds a special place in the hearts of worshippers, resonating with its profound lyrics and soul-stirring melody.

Aparadhini Yesayya Song Lyrics in Telugu

అపరాధిని యేసయ్య
కృపజూపి భ్రోవుమయ్యా
నెపమెంచకయే నీ కృపలో
అపరాధములను క్షమించు
అపరాధిని యేసయ్య
కృపజూపి భ్రోవుమయ్యా

ఘోరంబుగా దూరితిని
నేరంబులను జేసితిని
క్రూరుండనై గొట్టితిని
ఘోరంబు పాపిని దేవా అపరాధిని

చిందితి రక్తము నాకై
పొందిన దెబ్బల చేత
అపనిందలు మోపితినయ్యో
సందేహమేలనయ్యా అపరాధిని

శిక్షకు పాత్రుడనయ్యా
రక్షణ తెచ్చితివయ్యా
అక్షయభాగ్యమునియ్య
మోక్షంబుజూపితి వయ్యా అపరాధిని

దాహంబు గొనగా
చేదు చిరకను ద్రావనిడితి
ద్రోహుండనై జేసితి
నీ దేహంబు గాయంబులను అపరాధిని

Aparadhini Yesayya Song Lyrics in English

Aparaadhini Yesayya
Krupajoopi Bhrovumayyaa
Nepamenchakaye Nee Krupalo
Aparaadhamulanu Kshaminchu
Aparaadhini Yesayya
Krupajoopi Bhrovumayyaa

Ghoranbugaa Dooritini
Neranbulanu Jesitini
Kroorundanai Gottitin
Ghoranbu Paapini Devaa Aparaadhin

Chinditi Raktamu Naakai
Pondina Debbala Cheta
Apanindalu Mopitinayyo
Sandehamelanayyaa Aparaadhini

Sikshaku Paatrudanayyaa
Rakshana Techchitivayyaa
Akshayabhaagyamuniyya
Mokshanbujoopiti Vayyaa Aparaadhini

Daahanbu Gonagaa
Chedu Chirakanu Draavaniditi
Drohundanai Jesiti
Nee Dehanbu Gaayanbulanu Aparaadhini

More Telugu Christian Song Lyrics: బహు సౌందర్య సీయోనులో Bahu Soundarya Siyonulo Song Lyrics in Telugu

Leave a Comment