నీ పిలుపు Nee Pilupu Valana Nenu Song Lyrics in Telugu

Nee Pilupu Valana Nenu Song Lyrics in Telugu: The song “Nee Pilupu Valana Nenu” is a melodious composition performed by Ps. Benny Joshua. It serves as a contemporary Christian hymn that celebrates the teachings and life of Jesus Christ. This uplifting track was released in 2023, making it one of the latest additions to the genre.

The heartfelt lyrics of “Naa Cheruvai” were beautifully penned by Ps. Benny Joshua, further adding depth and meaning to the song. The words resonate with spiritual devotion and convey a message of faith and love.

The music for this composition was skillfully arranged and produced by Isaac D, showcasing his talent in creating harmonious melodies that complement the soulful vocals of Ps. Benny Joshua. The arrangement perfectly captures the essence of the song and enhances its emotional impact.

Nee Pilupu Valana Nenu Song Lyrics in Telugu

నీ పిలుపు వలన నేను నశించిపోలేదు
నీ ప్రేమయెన్నడు నన్ను విడువాలేదు
నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను
నీ ప్రేమకు సాటీలేదు

నశించుటకు యెందరో వేచియున్నను
నశింపని నీ పిలుపు నన్ను కాపాడెను
ద్రోహము నిందల మద్యలొ నేనడచిననూ
నీ నిర్మల హస్తము నన్ను భరియించెను
యజమానుడ నా యజమానుడ
నన్ను పిలచిన యజమానుడ
యజమానుడ నా యజమానుడ
నన్ను నడిపించె యజమానుడ

మనుషులు మూసిన తలుపులు కొన్నైనను
నాకై నీవు తెరచినవీ అనేకములు
మనోవేదనతో నిన్ను విడచి పరిగెత్తిననూ
నన్ను వెంటాడి నీ సేవను చేసితివి
నా ఆధారమా నా దైవమా
పిలిచిన ఈ పిలుపునకు కారణమా

పిలచిన నీవూ నిజమైనవాడవు
నన్ను హెచ్చించే ఆలోచన గలవాడవు
ఏదేమైనను కొనసాగించితివి
నీపై ఆధారపడుటకు అర్హుడవూ
నిన్ను నమ్మెదను వెంబడింతును
చిరకాలము నిన్నే సేవింతును నీ పిలుపు

Nee Pilupu Valana Nenu Song Lyrics In English

Nee pilupu valana nenu nasinchipoledu
Nee premayennadu nannu viduvaaledu
Nee krupa kaachuta valana jeevistunnaanu
Nee premaku saateeledu

Nasinchutaku yendaro vechiyunnanu
Nasinpani nee pilupu nannu kaapaadenu
Drohamu nindala madyalo nenadachinanoo
Nee nirmala hastamu nannu bhariyinchenu
Yajamaanuda naa yajamaanuda
Nannu pilachina yajamaanuda
Yajamaanuda naa yajamaanuda
Nannu nadipinche yajamaanuda

Manushulu moosina talupulu konnainanu
Naakai neevu terachinavee anekamulu
Manovedanato ninnu vidachi parigettinanoo
Nannu ventaadi nee sevanu chesitivi
Naa aadhaaramaa naa daivamaa
Pilichina ee pilupunaku kaaranamaa

Pilachina neevoo nijamainavaadavu
Nannu hechchinche aalochana galavaadavu
Edemainanu konasaaginchitivi
Neepai aadhaarapadutaku arhudavoo
Ninnu nammedanu venbadintunu
Chirakaalamu ninne sevintunu nee pilupu

More Telugu Christian Song Lyrics: బహు సౌందర్య సీయోనులో Bahu Soundarya Siyonulo Song Lyrics in Telugu

Leave a Comment