బహు సౌందర్య సీయోనులో Bahu Soundarya Siyonulo Song Lyrics in Telugu

Bahu Soundarya Siyonulo Song Lyrics in Telugu: “Bahu Soundarya Siyonulo” is a mesmerizing composition that continues to captivate listeners with its profound lyrics and enchanting melody. Sung by the talented Ps. Hosanna Abraham, this latest Christian Jesus song of 2023 showcases the splendor of the Almighty. With heartfelt lyrics penned by Ps. Hosanna Abraham and music composed by Pranam Kamalakar, “Bahu Soundarya Siyonulo” promises to be a captivating addition to the spiritual repertoire.

Bahu Soundarya Siyonulo Song Lyrics in Telugu

బహు సౌందర్య సీయోనులో స్తుతిసింహాసనాసీనుడా
నాయేసయ్య నీ ప్రేమ పరిపూర్ణమై
హృదయాన కొలువాయెనే
ననుజీవింపజేసే నీవాక్యమే
నాకిలలోన సంతోషమే

పరిశుద్ధతలో మహనీయుడవు – నీవంటిదేవుడు జగమునలేడు
నాలోనిరీక్షణ – నీలోసంరక్షణ నీకే నాహృదయార్పణ

ఓటమినీడలో క్షేమములేక – వేదనకలిగిన వేళలయందు
నీవు చూపించిన నీవాత్సల్యమే నాహృదయాన నవజ్ఞాపిక

ఒంటరిబ్రతుకులో కృంగినమనసుకు – చల్లని నీచూపే ఔషధమే
ప్రతి అరుణోదయం నీముఖదర్శనం నాలోనింపెను ఉల్లాసమే

Bahu Soundarya Siyonulo Song Lyrics In English

Bahu Saundarya Seeyonulo
Stutisinhaasanaaseenudaa
Naayesayya Nee Prema Paripoornamai
Hrudayaana Koluvaayene
Nanujeevinpajese Neevaakyame
Naakilalona Santoshame

Parisuddhatalo
Mahaneeyudavu
Neevantidevudu
Jagamunaledu
Naalonireekshana Neelosanrakshana
Neeke Naahrudayaarpana Bahu

Otamineedalo
Kshemamuleka
Vedanakaligina
Velalayandu
Neevu Choopinchina Neevaatsalyame
Naahrudayaana Navajnaapika Bahu

Ontaribratukulo
Krunginamanasuku
Challani Neechoope
Aushadhame
Prati Arunodayan Neemukhadarsanan
Naaloninpenu Ullaasame Bahu

Also Read – నీ పిలుపు Nee Pilupu Valana Nenu Song Lyrics in Telugu

Leave a Comment