అతి పరిశుద్ధుడా స్తుతి నైవేద్యం Athi Parishudhuda Song Lyrics in Telugu

Athi Parishudhuda Song Lyrics in Telugu: In the realm of Christian music, there are certain songs that resonate deeply with believers, touching their souls and reaffirming their faith. “Athi Parishudhuda” is one such masterpiece that has captivated the hearts of listeners. Sung by the talented Ps. Hosanna Ministries, this song is a powerful expression of devotion and worship. With heartfelt lyrics penned by Ps. Hosanna Ministries and enchanting music composed by Pranam Kamalakar, “Athi Parishudhuda” is poised to become a remarkable addition to the spiritual playlist of 2023.

Athi Parishudhuda Song Lyrics in Telugu

అతిపరిశుద్ధుడా స్తుతినైవేద్యము
నీకే అర్పించి కీర్తింతును
నీవు నా పక్షమై నను దీవించగా
నీవు నా తోడువై నను నడిపించగా
జీవింతును నీకోసమే
ఆశ్రయమైన నా యేసయ్యా

సర్వోన్నతమైన స్థలములయందు
నీ మహిమ వివరింపగా
ఉన్నతమైన నీ సంకల్పము
ఎన్నడు ఆశ్చర్యమే
ముందెన్నడూ చవిచూడని
సరిక్రొత్తదైన ప్రేమామృతం
నీలోనే దాచావు ఈనాటికై
నీ ఋణం తీరదు ఏనాటికి

సద్గుణరాశి నీ జాడలను
నా యెదుట నుంచుకొని
గడిచిన కాలం సాగిన పయనం
నీ కృపకు సంకేతమే
కృపవెంబడి కృపపొందగా
మారాను మధురముగా నే పొందగా
నాలోన ఏ మంచి చూసావయ్యా
నీప్రేమ చూపితివి నా యేసయ్యా

సారెపైనున్న పాత్రగ
నన్ను చేజారిపోనివ్వక
శోధనలెన్నో ఎదిరించినను
నను సోలిపోనివ్వక
ఉన్నావులె ప్రతిక్షణమునా
కలిసి ఉన్నావులె ప్రతిఅడుగున
నీవెగా యేసయ్యా నా ఊపిరి
నీవెగా యేసయ్యా నా కాపరి

Athi Parishudhuda Song Lyrics In English

Atiparishuddhuda Stutinaivedyamu
Neeke Arsinchi Keerthintunu
Neevu Naa Pakshamai Nanu Divinchaga
Neevu Naa Thoduvai Nanu Nadipinchaga
Jeevintunu Nikosame
Ashrayamaina Naa Yesayya

Sarvonnatamaina Sthalamulayandu
Nee Mahima Vivarimpaga
Unnatamaina Nee Sankalpamu
Ennadu Ascharyame
Mundennadu Chavichudani
Sarikrottadaina Premamritam
Nilone Dachavu Eenatikai
Nee Runam Tiradu Enatiki

Sadgunarashi Nee Jadalanu
Naa Yeduta Numchukoni
Gadichina Kaalam Sagina Payanam
Nee Krupaku Sanketame
Krupavembadi Kripapondaga
Maran Madhuramuga Ne Pondaga
Nalone A Manchi Chusavayya
Niprema Chupitivi Naa Yesayya

Sarepainunna Patraga
Nannu Chejariponivvaka
Sodhanalenno Edirinchinanu
Nanu Soliponivvaka
Unnavule Pratikshanamuna
Kalisi Unnavule Prathiaduguna
Neevega Yesayya Naa Oopiri
Neevega Yesayya Naa Kapari

More Telugu Christian Song Lyrics:

బహు సౌందర్య సీయోనులో Bahu Soundarya Siyonulo Song Lyrics in Telugu

అపరాధిని యేసయ్య కృప చూపి Aparadhini Yesayya Song Lyrics in Telugu

Leave a Comment