అద్వితీయుడా Adviteeyuda Song Lyrics in Telugu

Adviteeyuda Song Lyrics in Telugu

మదిలోన నీరూపం – నీనిత్యసంకల్పం
ప్రతిఫలింప జేయునే ఎన్నడూ
కలనైనతలంచలేదే నీలో ఈసౌభాగ్యము
వర్ణించలేనుస్వామీ – నీ గొప్పకార్యాలను
నీ సాటి లేరు ఇలలో – అద్వితీయుడా

ప్రతీగెలుపుబాటలోన చైతన్యస్పూర్తినీవై – నడిపించుచున్ననేర్పరీ
అలుపెరుగనిపోరాటాలే – ఊహించని ఉప్పెనలై
ననునిలువనీయ్యని వేళలో
హృదయాన కొలువైయున్న ఇశ్రాయేలుదైవమా
జయమిచ్చి నడిపించితివే నీఖ్యాతికై
తడికన్నులనే తుడిచిననేస్తం – ఇలలోనీవే కదా! యేసయ్యా

నిరంతరం నీసన్నిధిలో – నీఅడుగుజాడలలోనే సంకల్పదీక్షతో సాగెదా
నీతోసహజీవనమే ఆధ్యాత్మికపరవశమై ఆశయాలదిగా నడిపెనే
నీనిత్య ఆదరణేఅన్నిటిలో నెమ్మదినిచ్చి
నా భారమంతాతీర్చి నాసేద తీర్చితివి
నీఆత్మతో ముద్రించితివి నీకొరకు సాక్షిగా! యేసయ్యా

విశ్వమంతాఆరాధించే స్వర్ణరాజ్యనిర్మాతవు
స్థాపించుమునీప్రేమ సామ్రాజ్యము
శుద్ధులైనవారికి ఫలములిచ్చునిర్ణేతవు – ఆ గడియవరకు విడువకూ
నేవేచియున్నాను నీరాక కోసమే
శ్రేష్టమైనస్వాస్థ్యముకోసం సిద్ధపరచుమా
నాఊహలలో ఆశలసౌధం ఇలలో నీవేనయ్యా! యేసయ్యా

Adviteeyuda Song Lyrics in English

Adviteeyudaa Varninchalenusvaamee
Nannelu Daivamaa Varninchalenusvaamee
Nee Goppakaaryaalanu

Madilona Neeroopam Neenityasankalpam
Pratiphalinpa Jeyune Ennadoo
Kalanainatalanchalede Neelo Eesaubhaagyamu
Varninchalenusvaamee Nee Goppakaaryaalanu
Nee Saati Leru Ilalo Adviteeyudaa

Prateegelupubaatalona Chaitanyasphoortineevai
Nadipinchuchunnanerparee
Aluperuganiporaataale
Oohinchani Uppenalai
Nanuniluvaneeyyani Velalo
Hrudayaana Koluvaiyunna Israayeludaivamaa
Jayamichchi Nadipinchitive Neekhyaatikai
Tadikannulane Tudichinanestam
Ilaloneeve Kadaa Yesayyaa Madilo

Nirantaram Neesannidhilo Neeadugujaadalalone
Sankalpadeekshato Saagedaa
Neetosahajeevaname
Aadhyaatmikaparavasamai
Aasayaaladisagaa Nadipene
Neenitya Aadarane Annitilo Nemmadinichchi
Naa Bhaaramantaateerchi Naaseda Teerchitivi
Nee Aatmato Mudrinchitivi
Neekoraku Saakshigaa Yesayyaa Madilo

Visvamantaa Aaraadhinche Svarnaraajyanirmaatavu
Sthaapinchumuneeprema Saamraajyamu
Suddhulainavaariki
Phalamulichchunirnetavu
Aa Gadiyavaraku Viduvakoo
Nevechiyunnaanu Neeraaka Kosame
Sreshtamainasvaasthyamukosan Siddhaparachumaa
Naaoohalalo Aasalasaudham
Ilalo Neevenayyaa Yesayyaa Madilo

More Telugu Christian Song Lyrics:

బహు సౌందర్య సీయోనులో Bahu Soundarya Siyonulo Song Lyrics in Telugu

అపరాధిని యేసయ్య కృప చూపి Aparadhini Yesayya Song Lyrics in Telugu

Leave a Comment