పొట్టిదాయి కాదమ్మ Pottidayi Kadamma Lyrics – Ramana Rela Creations

Pottidayi Kadamma Lyrics

Pottidayi Kadamma Lyrics penned by Ramana and sung by Ramana, and Pulsar Bike music composed by Sai & Santosh from Ramana Rela Creations youtube channel. Pottidayi Kadamma Lyrics in Telugu పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మోపావుసేరు ముక్కు పుడక ఎక్కువాయమ్మోపొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మోదీనికి పావుసేరు ఉగరము ఎక్కువాయమ్మో పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మోఇది మొగడు కొట్టిన దెబ్బలకు లొంగదయమ్మోపొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మోఇది మొగడు కొట్టిన దెబ్బలకు లొంగదయమ్మో పొట్టిదాయి … Read more