పొట్టిదాయి కాదమ్మ Pottidayi Kadamma Lyrics – Ramana Rela Creations

Pottidayi Kadamma Lyrics penned by Ramana and sung by Ramana, and Pulsar Bike music composed by Sai & Santosh from Ramana Rela Creations youtube channel.

Pottidayi Kadamma Lyrics in Telugu

పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
పావుసేరు ముక్కు పుడక ఎక్కువాయమ్మో
పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
దీనికి పావుసేరు ఉగరము ఎక్కువాయమ్మో

పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
ఇది మొగడు కొట్టిన దెబ్బలకు లొంగదయమ్మో
పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
ఇది మొగడు కొట్టిన దెబ్బలకు లొంగదయమ్మో

పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
పావుసేరు ముక్కు పుడక ఎక్కువాయమ్మో
పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
ఇది మొగడు కొట్టిన దెబ్బలకు లొంగదయమ్మో

కాకినాడ సెంటర్లో కన్ను కొట్టినాది
ఆ శ్రీకాకుళం జంక్షన్లో చెయ్యి పట్టినాది
కాకినాడ సెంటర్లో కన్ను కొట్టినాది
ఆ శ్రీకాకుళం జంక్షన్లో చెయ్యి పట్టినాదీ

మధురవాడ సెంటర్లో ముద్దులాడినాదీ
ఆ బుగ్గ మీద మరక జూస్తే మనసే లాగింది

పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
పావుసేరు ముక్కు పుడక ఎక్కువాయమ్మో
పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
ఇది మొగడు కొట్టిన దెబ్బలకు లొంగదయమ్మో

చీపురుపల్లి జంక్షన్లో సరసమాడినాది
అష్టపురం సెంటర్లో ఆటలాడినది
చీపురుపల్లి జంక్షన్లో సరసమాడినాది
ఆ అష్టపురం సెంటర్లో ఆటలాడినాది

బెజ్జిపురం సెంటర్లో బాలుడు పుట్టాడే
ఆ బాలుడికి రమణగాడు పేరే పెట్టాడే

పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
పావుసేరు ముక్కు పుడక ఎక్కువాయమ్మో
పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
ఇది మొగడు కొట్టిన దెబ్బలకు లొంగదయమ్మో

గుంటూరు రోడ్డు మీద గొడవలయ్యినాయి
ఆ విజయవాడ కోర్టులోన విడాకులయ్యినాయి
గుంటూరు రోడ్డు మీద గొడవలయ్యినాయి
ఆ విజయవాడ కోర్టులోన విడాకులయ్యినాయి
మల్కాపురం సెంటర్లో మళ్ళీ కలిసినాది
మల్లెపూలు చూపించి మంచమెక్కినాది

పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
పావుసేరు ముక్కు పుడక ఎక్కువాయమ్మో
పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
దీనికి పావుసేరు ఉగరము ఎక్కువాయమ్మో

పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
ఇది మొగడు కొట్టిన దెబ్బలకు లొంగదయమ్మో
పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
ఇది మొగడు కొట్టిన దెబ్బలకు లొంగదయమ్మో

పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
దీనికి పావుసేరు ఉగరము ఎక్కువాయమ్మో
పొట్టిదాయి కాదమ్మ గట్టిదాయమ్మో
ఇది మొగడు కొట్టిన దెబ్బలకు లొంగదయమ్మో

Pottidayi Kadamma Lyrics in English

Pottidayi kadamma gattidayammo
Paavuseru mukkupudaka ekkuvaayammo
Pottidayi kadamma gattidayammo
Deeniki paavuseru ungaramu ekkuvaayammo

Pottidayi kadamma gattidayammo
Idhi mogadu kottina debbalaku longadhayammo
Pottidayi kadamma gattidayammo
Idhi mogadu kottina debbalaku longadhayammo

Pottidayi kadamma gattidayammo
Paavuseru mukkupudaka ekkuvaayammo
Pottidayi kadamma gattidayammo
Idhi mogadu kottina debbalaku longadhayammo

Kakinada centerlo kannu kottinaadhi
Aa srikakulam junctionlo cheyyi pattinaadhi
Kakinada centerlo kannu kottinaadhi
Aa srikakulam junctionlo cheyyi pattinaadhi

Madhuravaada centrelo muddhulaadinaadhi
Aa bugga meeda maraka joosthe manase laagindhi

Pottidayi kadamma gattidayammo
Paavuseru mukkupudaka ekkuvaayammo
Pottidayi kadamma gattidayammo
Idhi mogadu kottina debbalaku longadhayammo

Cheepurupalli junctionlo sarasamaadinaadhi
Astapuram centerlo aatalaadinaadi
Cheepurupalli junctionlo sarasamaadinaadhi
Astapuram centerlo aatalaadinaadi

Bejjipuram centerlo baaludu puttaade
Aa baaludiki ramana gaadu pere pettaade

Pottidayi kadamma gattidayammo
Paavuseru mukkupudaka ekkuvaayammo
Pottidayi kadamma gattidayammo
Idhi mogadu kottina debbalaku longadhayammo

Guntur road meeda godavalayyinaayi
Aa vijayawada courtlona vidaakulayyinaayi
Guntur road meeda godavalayyinaayi
Aa vijayawada courtlona vidaakulayyinaayi
Malkapuram centerlona malli kalisinaadhi
Mallepoolu choopinchi manchamekkinaadhi

Pottidayi kadamma gattidayammo
Paavuseru mukkupudaka ekkuvaayammo
Pottidayi kadamma gattidayammo
Deeniki paavuseru ungaramu ekkuvaayammo

Pottidayi kadamma gattidayammo
Idhi mogadu kottina debbalaku longadhayammo
Pottidayi kadamma gattidayammo
Idhi mogadu kottina debbalaku longadhayammo

Pottidayi kadamma gattidayammo
Paavuseru mukkupudaka ekkuvaayammo
Pottidayi kadamma gattidayammo
Idhi mogadu kottina debbalaku longadhayammo

Writer: Ramana
Singer: Ramana
Music: Sai & Santosh
Label: Ramana Rela Creations

Leave a Comment