రమణ ఎయ్ Ramana Aei Lyrics in Telugu – Guntur Kaaram

Ramana Aei Lyrics: The mass song from super star mahesh babu’s Guntur Kaaram was penned by Gongura and sung by Gotte Kanakavva. The music of the song composed by Thaman S.

Ramana Aei Song Lyrics in Telugu

ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్
ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్

చిట్టా చిట్టా చిట్టా చిట్టా
ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్
రమణ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్
ధగ ధగ ధగ ధగ ధగ
ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్
సర్రా సర్రా సర్రా సర్రా
ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్

జోరున వేటకే వచ్చినాడు పోరడే
ఆగని కోతకే ఎడాపెడా సూడడే
సీర సెంగు గంతులకు బెదురడీ గుంటడే
అడుగడుగున దడదడే
మొదలుపెడితే దేత్తడే

బిర్యానీ బాగుండాలక్కయో
దమ్ము అదిరిపోవాల…

సూపులకే సుక్క పండు
కొట్టాడంటే మిర్చి పండు
ఏషాల్ గీషాల్ పక్కనబెట్టి
మాటే వినుండ్రీ…

ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్
రమణ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్
ధగ ధగ ధగ ధగ ధగ
సూపులకే సుక్క పండు
కొట్టాడంటే మిర్చి పండు
ఏషాల్ గీషాల్ పక్కనబెట్టి
మాటే వినుండ్రీ

ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్
రమణ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్
ధగ ధగ ధగ ధగ ధగ
సూపులకే సుక్క పండు
కొట్టాడంటే మిర్చి పండు
ఏషాల్ గీషాల్ పక్కనబెట్టి
మాటే వినుండ్రీ

సరసర సరసర సరసర
సర్రా సర్రా సులం
ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్
దూల దూల దూల
ఎరె ఎరె ఇది ఎర్రెక్కించే బేరం
ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్ ఎయ్

జోరున వేటకే వచ్చినాడు పోరడే
ఆగని కోతకే ఎడాపెడా సూడడే
సీర సెంగు గంతులకు బెదురడీ గుంటడే
అడుగడుగున దడదడే
మొదలుపెడితే దేత్తడే

సర్రా సర్రా సులం
ఇనప సువ్వ కవుకు దెబ్బ
ఇరగదిసే రమణ దెబ్బ
సర్రా సర్రా సులం
ఇనప సువ్వ కవుకు దెబ్బ
ఇరగదిసే రమణ దెబ్బ…

Ramana Aei Song Lyrics in English

Chitta chitta chitta chitta
aei aei aei aei
Ramana aei aei aei aei aei
Dhaga dhaga dhaga dhaga dhaga
aei aei aei aei
Sarraa sarraa sarraa sarraa
aei aei aei aei

Joruna vetake vachinaadu porade
Aagani kothake edaapedaa soodade
Seera sengu ganthulaku bedhuradee guntade
Adugaduguna dhada dhade
Modhalu pedithe detthade

Biryani baagundaalakkayo
Dhammu adiripovaala

Soopulake sukkapandu
Kottaadante mirchi pandu
Yeshaal geeshaal pakkanabetti
Maate vinundree

aei aei aei aei
Ramana aei aei aei aei aei
Dhaga dhaga dhaga dhaga dhaga
Soopulake sukkapandu
Kottaadante mirchi pandu
Yeshaal geeshaal pakkanabetti
Maate vinundree ||2||

Sarasara sarasara sarasara
Sarraa sarraa sulam
Aei aei aei aei
Dhoola dhoola dhoola
Ere ere ere idhi errekkinche beram
Aei aei aei aei

Joruna vetake vachinaadu porade
Aagani kothake edaapedaa soodade
Seera sengu ganthulaku bedhuradee guntade
Adugaduguna dhada dhade
Modhalu pedithe detthade

Sarraa sarraa sulam
Inapa suvva kavuku debba
Iragadeese ramana debba
Sarraa sarraa sulam
Inapa suvva kavuku debba
Iragadeese ramana debba…

Leave a Comment