రాసుకుపూసుకు తిరిగే రజిని Rasukupusuku Thirige Rajani Lyrics – Ramana Rela

Rasukupusuku Thirige Rajani Lyrics Ramana Rela

Rasukupusuku Thirige Rajani Lyrics penned by Shanmukha Rao & Ramana and sung by Ramana, and music composed by Jan & Ganesh from Ramana Rela Creations youtube channel. Rasukupusuku Thirige Rajani Lyrics in Telugu రాసుకుపూసుకు తిరిగే రజినిమీ అక్క పేరు మంజు రాణిసోకులు కొట్టామాకే సోనీనీ చిన్న చెల్లెలు పేరు వాణి నువు వద్దు అంటేవద్దు అంటే ఎట్టాగమ్మినా గుండుపైన పచ్ఛాబొట్టై యున్నావమ్మి నువ్వేనాకు … Read more