Rama Raksha Stotram In Telugu – S.P. Balasubrahmanyam

Rama Raksha Stotram In Telugu. Sung by S.P. Balasubrahmanyam From Sriramanavami telugu Jai Hanumaan Album. శ్రీ రామరక్ష స్తోత్రం – శ్రీ రామ రక్ష..సర్వ జగద్రక్ష, ఇంటింటా రామ నవమి.

Shree Rama Rakshaa Stotram Lyrics

AlbumJai Hanumaan
Song LyricsRama Raksha Stotram
LyricistNA
Singer(s)S.P. Balasubrahmanyam
Music DirectorNA
Music Label

Rama Raksha Stotram In Telugu (రామరక్షా స్తోత్రం)

ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమంత్రస్య బుధకౌశిక ఋషిః
శ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతా అనుష్టుప్ ఛందః
సీతా శక్తిః  శ్రీమాన్ హనుమాన్ కీలకం
శ్రీ రామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగః

ధ్యానమ్
ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థం
పీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నమ్
వామాంకారూఢ సీతాముఖ కమల మిలల్లోచనం నీరదాభం
నానాలంకార దీప్తం… దధతమురు జటామండలం రామచంద్రమ్

స్తోత్రమ్
చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్
ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనమ్

ధ్యాత్వా నీలోత్పల శ్యామం రామం రాజీవలోచనమ్
జానకీ లక్ష్మణోపేతం జటా ముకుట మండితమ్

సాసితూణ ధనుర్బాణ పాణిం నక్తం చరాంతకమ్
స్వలీలయా జగత్రాతు మావిర్భూతమజం విభుమ్

రామరక్షాం పఠేత్ప్రాజ్ఞః పాపఘ్నీం సర్వకామదామ్
శిరోమే రాఘవః పాతుఫాలం దశరథాత్మజః

కౌసల్యేయో దృశౌపాతు విశ్వామిత్ర ప్రియః శృతీ
ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రివత్సలః

జిహ్వాం విద్యానిధిః పాతు… కంఠం భరత వందితః
స్కంధౌ దివ్యాయుధః పాతు భుజౌ భగ్నేశకార్ముకః

కరౌ సీతాపతిః పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్
మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జాంబవదాశ్రయః

సుగ్రీవేశః కటీపాతు సక్థినీ హనుమత్ ప్రభుః
ఊరూ రఘూత్తమః పాతు రక్షకుల వినాశకృత్

జానునీ సేతుకృత్ పాతు జంఘే దశముఖాంతకః
పాదౌవిభీషణ శ్రీదః పాతు రామో ఖిలం వపుః

ఏతాం రామబలో పేతాం రక్షాం యః సుకృతీ పఠేత్
సచిరాయుః సుఖీ పుత్రీ విజయీ వినయీ భవేత్

పాతాళ భూతల వ్యోమ చారిణశ్ చద్మ చారిణః
న ద్రష్టుమపి శక్తాస్తే రక్షితం రామనామభిః

రామేతి రామభద్రేతి రామచంద్రేతి వాస్మరన్
నరో నలిప్యతే పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి

జగజ్జైత్రైక మంత్రేణ రామనామ్నాభి రక్షితమ్
యః కంఠే ధారయేత్తస్య కరస్థాః సర్వ సిద్ధయః

వజ్రపంజర నామేదం యో రామకవచం స్మరేత్
అవ్యాహతాజ్ఞః సర్వత్ర లభతే జయ మంగళమ్

ఆదిష్టవాన్ యథాస్వప్నే రామ రక్షా మిమాం హరః
తథా లిఖితవాన్ ప్రాతః ప్రబుద్ధౌ బుధకౌశికః

ఆరామః కల్పవృక్షాణాం విరామః సకలాపదామ్
అభిరామ స్త్రిలోకానాం రామః శ్రీమాన్సనః ప్రభుః

తరుణౌ రూపసంపన్నౌ సుకుమారౌ మహాబలౌ
పుండరీక విశాలాక్షౌ చీరకృష్ణా జినాంబరౌ

ఫలమూలాసినౌ దాంతౌ తాపసౌ బ్రహ్మచారిణౌ
పుత్రౌ దశరథస్యైతౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ

శరణ్యౌ సర్వసత్వానాం శ్రేష్టవ్ సర్వ ధనుష్మతాం
రక్షః కుల నిహంతారౌ త్రాయేతాం నో రఘూత్తమౌ

ఆత్త సజ్య ధనుషా విషుస్పృశా వక్షయాశుగ నిషంగ సంగినౌ
రక్షణాయ మమ రామ లక్షణావగ్రతః పథిసదైవ గచ్ఛతాం

సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాప బాణధరో యువా
గచ్ఛన్ మనోరథోస్మాకం రామః పాతు స లక్ష్మణః

రామో దాశరథి శ్శూరో లక్ష్మణానుచరో బలీ
కాకుత్సః పురుషః పూర్ణః కౌసల్యేయో రఘూత్తమః

వేదాంత వేద్యో యజ్ఞేశః పురాణ పురుషోత్తమః
జానకీవల్లభః శ్రీమాన్ అప్రమేయ పరాక్రమః

ఇత్యేతాని జపేన్నిత్యం మద్భక్తః శ్రద్ధయాన్వితః
అశ్వమేథాధికం పుణ్యం సంప్రాప్నోతి నసంశయః

రామం దూర్వాదళ శ్యామం పద్మాక్షం పీతావాససం
స్తువంతి నామభిర్ దివ్యైర్ నతే సంసారిణో నరాః

రామం లక్ష్మణ పూర్వజం రఘువరం సీతాపతిం సుందరం
కాకుత్సం కరుణార్ణవం గుణనిధిం విప్రప్రియం ధార్మికం

రాజేంద్రం సత్యసంధం దశరథతనయం శ్యామలం శాంతమూర్తిం
వందేలోకాభిరామం రఘుకుల తిలకం రాఘవం రావణారిమ్

రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేథసే
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః

శ్రీ రామ రామ రఘునందన రామ రామ
శ్రీ రామ రామ భరతాగ్రజ రామ రామ
శ్రీ రామ రామ రణకర్కశ రామ రామ
శ్రీ రామ రామ శరణం భవ రామ రామ

శ్రీ రామ చంద్ర చరణౌ మనసా స్మరామి
శ్రీ రామ చంద్ర చరణౌ వచసా గృణామి
శ్రీ రామ చంద్ర చరణౌ శిరసా నమామి
శ్రీ రామ చంద్ర చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

మాతా రామో మత్ పితా రామచంద్రః
స్వామీ రామో మత్ సఖా రామచంద్రః
సర్వస్వం మే రామచంద్రో దయాళుః
నాన్యం జానే నైవ న జానే

దక్షిణే లక్ష్మణో యస్య వామే చ జనకాత్మజా
పురతో మారుతిర్ యస్య తం వందే రఘువందనమ్

లోకాభిరామం రణరంగ ధీరం రాజీవ నేత్రం రఘువంశనాథం
కారుణ్యరూపం కరుణాకరం తం శ్రీ రామచంద్రం శరణ్యం ప్రపద్యే

మనోజవం మారుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం
వాతాత్మజం వానరయోధ ముఖ్యం శ్రీ రామదూతం శరణం ప్రపద్యే

కూజంతం రామరామేతి మధురం మధురాక్షరం
ఆరుహ్యకవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలమ్

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయో నమామ్యహం

భర్జనం భవ బీజానామ్ ఆర్జనం సుఖ సంపదాం
తర్జనం యమ దూతానాం రామ రామేతి గర్జనమ్

రామో రాజమణిః సదా విజయతే రామం రమేశం భజే
రామేణాభిహతా నిశాచరచమూ రామాయ తస్మై నమః
రామాన్నాస్తి పరాయణం పరతరం రామస్య దాసోస్మ్యహం
రామే చిత్తలయః సదా భవతు మే భో రామ మాముద్ధరా

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే

ఇతి శ్రీ బుధకౌశికముని విరచితం శ్రీరామ రక్షాస్తోత్రం సంపూర్ణం

శ్రీ రామ జయరామ జయజయరామ

Music Video of Rama Raksha Lyrics:

Rama Raksha Stotram In English

Om asya shri rama raksha stotra mantrasya
Buddha koushika rushi-hi
Shri seeta ramachandro devathaa
Anushtup chanda-ha seeta shakti-hi
Srimad hanumaan keelakam
Shri seeta ramachando preethyarthe jape viniyoga-ha

Dhyanam

Dhyaaye daajaanu baahum dhrutha shara dhanusham
Badda padmaasanastham
Peetham vaasovasaanam navakamala dhalasparthi netram prasannam
Vaamankaaruda seetamukha
Kamala milallochanam neeradhaabham
Naanaalankaara dheeptham
Dhaadhathamuru jataa mandanam ramachandram

Sthotram

Charitham raghunaathasya shatha koti pravistharam
Ekaika maksharam pumsaam mahaa paathaka naashanam

Dhyaatvaa neelothpala shyaamam raamam raajeevalochanam
Jaanaki lakshmanopetham jataa mukutha manditham

Saasithoona dhanurbaana paanim naktham charaanthakam
Svaleelayaa jagathraathu maavirbhoothamajam vibhum

Ramarakshaam patethpraagna-ha paapagneem sarvakaamadhaam
Shirome raaghava-ha paathu phaalam dasharathaathmaja-ha

Kausalyeyo drushaupaathu vishwamithra priya-ha shruthee
Ghraanam paathu makhatraathaa mukham saumithri vatsala-ha

Jivhaam vidya nidhi-h paathu kantam bharata vanditha-ha
Skandhau divya yuddha-h paathu bhujhau bhagnesha kaarmuka-ha

Karau sitapati-h paathu hrudayam jaamadagnyajith
Madhyam paathu kharadhwamsee naabhim jaambhavadaashraya-ha

Sugreevasha-ha katee paathu sakthinee hanumath prabhu-h
Uroo raghutthama-ha paathu raksha-ha kula vinaashakruth

Jaanunee sethukruth paathu janghe dashamukhaanthaka-ha
Paadhau beebheeshana shreeda-h paathu raamo khilam vapu-h

Yethaam ramabalo pethaam rakshaam yah sukruthee patet
Sa chiraayu-h sukhee puthree vijayi vinayi bhaveth

Paathaala bhutala vyoma chaarinash chadhma chaarina-ha
Na drushtumapi shakthaasthe rakshitam rama naamabhi-hi

Raamethi ramabhadrethi Ramachandrethi vaasmaran
Naro nalipyathe paapairbhukthim mukthim cha vindathi

Jagajjaithraika manthrena raamanaamnaabhi rakshitham
Yah kante dhaarayetthasya karasthaa-h sarvasiddhaya-h

Vajra panjara naamedam yo raamakavacham smareth
Avyaahataagna-ha sarvathra labhathe jaya mangalam

Adishtavaan yathaa swapne rama rakshaa mimaam hara-h
Tatha likhithavaan praata-h prabhuddhau budhakaushika-h

Aaraama-h kalpavrukshaanaam viraama-h sakalaapadhaam
Abhiraama sthrilokaanaam rama-h shreemaansana-h prabhu-h

Tharunnau roopasampannau sukumaarau mahaabalau
Pundareeka vishaalaakshau cheerakrushnaa jinaambarau

Phalamoolasinau dhaanthau thaapasau brahmachaarinau
Puthrau dasharathasyaythau braatharau ramalakshmanau

Sharanyau sarvasathvaanaam shreshtau sarva dhanushmathaam
Raksha-h kula nihaanthaarau thraayethaam no raghutthamau

Aattha sajya dhanushaa vishusprushaa vaksha yaashuga nishamga sanginau…
Rakshanaaya mama raama lakshmanaavagratha-ha
Pathi sadaiva gachhathaam

Sannaddha-h kavachee khadgee chaapa baanadharo yuvaa
Gachhan manorathosmaakam raama-h paathu sa lakshmana-h

Raamo daasharathi-h shhooro lakshmanaanucharo balee
Kaakutstha-h purusha-h poorna-h kausalyeyo raghutthamma-h

Vedanthavedhyo yagnesha-h puraanapurushotthama-h
Janakeevallabha-h shrimaan aprameya parakrama-h

Ithyethaani japennithyam madbhakta-ha shraddhayaanvita-h
Ashwamethaadhikam punyam sampraapnothi nasamshaya-ha

Raamam dhoorvaadhala shyaamam padhmaaksham peethavaasasam
Sthuvanthi naamabhir dhirvyair nathe samsaarino naraa-h

Raamam lakshmana poorvajam raghuvaram seethapathim sundaram
Kaakuthstham karunaarnavam gunanidhim viprapriyam dhaarmikam

Raajendram sathyasandham dasharathanayam shyaamalam shaanthamoorthim
Vandhe lokaabhiraamam raghukula thilakam raaghavam raavanaarim

Raamaaya raamabhadraaya raamachandraaya vedhase
Raghunaathaaya naathaaya seethaayaa-h pathaye namah

Shree raam raam raghunandana raam raam
Shree raam raam bharathaagraja raam raam
Shree raam raam ranakarkasha raam raam
Shree raam raam sharanan bhava raam raam

Shree raamachandracharanau manasaa smaraami
Shree raamachandracharanau vachasaa grunaami
Shree raamachandracharanau shirasaa namaami
Shree raamachandracharanau sharanam pradhye

Maathaa raamo math pithaa ramachandra-ha
Swaamee raamo math sakhaa ramachandra-ha
Sarvaswam me ramachandro dhayaalu-h
Naanyam jaane naiva na jaane

Dakshine lakshmano yasya vaame cha janakaathmajaa
Puratho maaruthir yasya tham vandhe raghuvandhanam

Lokaabhiraamam ranaranga dheeram
Raajeeva nethram raghuvamshanaatham
Kaarunyaroopam karunaakaram tham
Shree raamachandram sharanam prapadhye

Manojavam maarutha thulya vegam
Jithendriyam buddhimathaam varishtam
Vaathaatmajam vaanarayodha mukhyam
Shreeraamadhootham sharanam prapadhye

Koojantham raamaraamethi madhuram madhuraaksharam
Aaruhya kavithashaakhaam vande vaalmeeki kokilam

Aapadhaampaharthaaram dhaathaaram sarvasampadhaam
Lokaabhiraamam shree raamam bhuyo bhuyo namaamyaham

Bharjanam bhava bheejaanaam aarjanam sukhasampadhaam
Tharjanam yamadhoothaanaam raama raamethi garjanam

Raamo raajamani-h sadaa vijayathe raamam ramesham bhaje
Raamenaabhihathaa nishaacharachamoo Raamaaya thasmai namaha
Raamannaasthi paraayaanam paratharam raamasya dhaasosmyaham
Raame chitthalaya-h sadaa bhavatu me bho raama maamuddhaara

Shree raama raamethi raamethi rame raame manorame
Sahasranaama thathhulyam rama naama varaanane

Ithi shree budhakaushikamuni virachitham
Shree rama rakshasthotram sampoornam

Shree raama jayaraama jaya jaya raama

Leave a Comment