గణనాయకాయ Gana Nayakaya Song lyrics in Telugu & English – Shankar Mahadevan

Gana Nayakaya Song Lyrics from Music Album ‘The Art of Living‘, Sung by Shankar Mahadevan. Ekadantaya Vakratundaya song lyrics in Telugu.

Gana Nayakaya Song Lyrics in telugu

Singer: Shankar Mahadevan
Album: The Art of Living

Gana Nayakaya Song Lyrics in Telugu

గణనాయకాయ గణదైవతాయ
గనదక్షాయ ధీమహీ
గుణ శరీరాయ గుణ మండితాయ
గుణేషాయ ధీమహీ
గుణాదీతాయ గుణాధీశాయ
గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహీ
ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ
గౌరీ తనయాయ ధీమహి
గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ
శ్రీ గణేషాయ ధీమహి

ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ
గౌరీ తనయాయ ధీమహి
గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ
శ్రీ గణేషాయ ధీమహి

గానచతురాయ గానప్రాణాయ
గానాంతరాత్మనె
గానౌచుకాయ
గానమత్తాయ గానౌ చుక మనసే
గురు పూజితాయ, గురు దైవతాయ
గురు కులత్వాయినే
గురు విక్రమాయ, గుయ్య ప్రవరాయ
గురవే గుణ గురవే
గురుదైత్య కలక్షేత్రె
గురు ధర్మ సదా రాధ్యాయ
గురు పుత్ర పరిత్రాత్రే
గురు పాకండ కండ కాయ
గీత సారాయ
గీత తత్వాయ
గీత కోత్రాయ ధీమహి
గూడ గుల్ఫాయ
గంట మత్తాయ
గోజయ ప్రదాయ ధీమహి
గుణాదీతాయ గుణాధీశాయ
గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహీ
ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ
గౌరీ తనయాయ ధీమహి
గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ
శ్రీ గణేషాయ ధీమహి

ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ
గౌరీ తనయాయ ధీమహి
గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ
శ్రీ గణేషాయ ధీమహి

గంధర్వ రాజాయ గంధాయ
గంధర్వ గాన శౌర్య ప్రణైమె
గాఢ అనురాగాయ గ్రంధాయ
గీతాయ గ్రందార్థ తన్మైయె
గురిలే ఏ
గుణవతే ఏ
గణపతయే ఏ
గ్రంధ గీతాయ
గ్రంధ గేయాయ
గ్రంధాంతరాత్మనె
గీత లీనాయ గీతాశ్రయాయ
గీత వాద్య పఠవే
గేయ చరితాయ గాయ గవరాయ
గంధర్వపీకృపే
గాయకాధీన విగ్రహాయ
గంగాజల ప్రణయవతే
గౌరీ స్తనందనాయ
గౌరీ హృదయ నందనాయ
గౌర భానూ సుఖాయ
గౌరి గణేశ్వరాయ
గౌరి ప్రణయాయ
గౌరి ప్రవనాయ
గౌర భావాయ ధీమహి
ఓ సహస్త్రాయ
గోవర్ధనాయ
గోప గోపాయ ధీమహి
గుణాదీతాయ గుణాధీశాయ
గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహీ
ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ
గౌరీ తనయాయ ధీమహి
గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ
శ్రీ గణేషాయ ధీమహ

ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ
గౌరీ తనయాయ ధీమహి
గజేషాణాయ బాలాచంద్రాయ
శ్రీ గణేషాయ ధీమహి

Gana Nayakaya Song Lyrics in English

Aa Aa… Aaa Aaa Aa Aaa
Vakratunda Mahaakaaya
Sooryakoti Samaprabha
Nirvighnam Kurumedeva
Sarva Kaaryeshu Sarvadha…

Gananaayakaaya Ganadaivathaaya
Ganadhyakshaya Dheemahi
Guna Shareeraaya
Guna Mandhitaaya
Guneshanaya Dheemahi
Gunaadheethaaya Gunaadheeshaaya
Guna Pravishtaaya Dheemahi

Ekadanthaaya Vakrathundaaya
Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya
Shree Ganeshaaya Dheemahi

Ekadanthaaya Vakrathundaaya
Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya
Shree Ganeshaaya Dheemahi

Gaanachathuraaya Gaanapraanaaya
Gaanaantharaathmane
Gaanotsukhaya Gaanamattaaya
Gaanotsukha Manase
Guru Poojithaaya
Guru Dhaivathaaya
Guru Kulasthaayine
Guru Vikramaaya
Guyha Pravaraaya Gurave
Guna Gurave

Gurudaithya Kalaakchethre
Guru Sarva Saraa Raadhyaaya
Guru Puthra Parithraathre
Guru Paakhanda Khanda Khaaya

Geeta Saaraya Geeta Thathvaaya
Geeta Gothraaya Dheemahi
Gooda Gulfaaya Gandha Mattaaya
Gojaya Pradhaaya Dheemahi
Gunaadheethaaya Gunaadheeshaaya
Guna Pravishtaaya Dheemahi

Ekadanthaaya Vakrathundaaya
Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya
Shree Ganeshaaya Dheemahi
Ekadanthaaya Vakrathundaaya
Gauri Thanayaaya Dheemahi

Gajeshaanaaya Bhalachandraaya
Shree Ganeshaaya Dheemahi

Gananaayakaaya Ganadaivathaaya
Ganadhyakshaya Dheemahi
Guna Shareeraaya
Guna Mandhitaaya
Guneshanaya Dheemahi
Gunaadheethaaya Gunaadheeshaaya
Guna Pravishtaaya Dheemahi

Ekadanthaaya Vakrathundaaya
Gauri Thanayaaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Bhalachandraaya
Shree Ganeshaaya Dheemahi ((4))

Shree Ganeshaaya Dheemahi ((3))


Gana Nayakaya Song Lyrics – Shankar Mahadevan

Leave a Comment