గల్లంతే గల్లంతే Gallanthe Lyrics in Telugu – Eagle

Gallanthe Lyrics

Gallanthe Lyrics: The soothing melody song’s Lyrics from Eagle Telugu movie was written by Krishna Kanth and sung by Kapil Kapilan. The music of the song is composed by DavZanD. Gallanthe Lyrics in Telugu గల్లంతే గల్లంతే దిల్లంతా గల్లంతే అయినదేగల్లంతే గల్లంతే నీ కళ్ళే గల్లంతే చేసెనే గల్లంతే గల్లంతే దిల్లంతా గల్లంతే అయినదేగల్లంతే గల్లంతే నీ కళ్ళే గల్లంతే చేసెనే తడబడే అలజడే తడబడే … Read more